W czwartek, 20 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Banku. Od tego dnia majątkiem banku zarządza syndyk – Marcin Kubiczek.

Jeśli jesteś więc frankowiczem, posiadającym kredyt w upadłym banku i to niezależnie od tego, czy:

  1. uzyskałeś zabezpieczenie roszczeń (Sąd wyraził zgodę na zaprzestanie dalszej spłaty rat);
  2. masz w ręku prawomocny wyrok;
  3. jesteś w trakcie postępowania sądowego przeciwko temu bankowi;
  4. wiąże Cię umowa kredytowa z Getinem, ale nie złożyłeś pozwu;

powinieneś zgłosić swoją wierzytelność do 19 sierpnia 2023 roku. Ważne jest również złożenie oświadczenia o potrąceniu wzajemnych roszczeń.

Bądź więc czujny!

Zgłoś swoją wierzytelność, nikt nie zrobi tego z urzędu. A warto!

30 września zeszłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Stąd też, ogłoszenie jego upadłości nie jest niespodzianką – było wyłącznie kwestią czasu.

Od czwartku już wiemy, że upadłość nie wróży niczego dobrego. W obecnej sytuacji trudno będzie wyegzekwować od banku kwoty nadpłaconych rat. Zgłoszone roszczenia wierzycieli będą zaspokajane wyłącznie w takim zakresie, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej. A zapewne chętnych do odzyskania pieniędzy będzie sporo…

Nadal jednak istnieje szansa na to, że nie będziesz musiał spłacać już kredytu. A więc nadpłacona przez Ciebie kwota kredytu (obecnie trudna do odzyskania) nie będzie rosła.

Jest więc o co walczyć!

Oświadczenie o potrąceniu – dlaczego jest tak ważne?

Jako kredytobiorca jesteś zarówno wierzycielem, jak i dłużnikiem banku. Tak samo bank – jest względem Ciebie wierzycielem oraz dłużnikiem jednocześnie.

A gdy taka sytuacja ma miejsce, każda z tych osób może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony.

Jesteś jednak w nieco gorszej sytuacji niż bank.

A to z tego powodu, że syndyk, który obecnie zarządza majątkiem banku, ma możliwość dochodzenia od Ciebie na rzecz Getinu zwrotu udzielonego kredytu. Ty niestety nie posiadasz możliwości pozwania banku o zapłatę – nie jest bowiem możliwe prowadzenie postępowania sądowego przeciwko upadłemu bankowi, które dotyczyłoby majątku masy upadłości.

Jeśli zatem syndyk zdecydowałby się prowadzić przeciwko Tobie spór o zapłatę kapitału, nie będziesz miał możliwości potrącenia wierzytelności. To z kolei wiąże się z ryzykiem przegrania procesu o zapłatę. A Ty, ze względu na brak pieniędzy w masie majątkowej, nie odzyskasz kwoty nadpłaconego kredytu.

Dlatego też tak ważne jest dopilnowanie, aby wraz ze zgłoszeniem wierzytelność doszło do potrącenia Twoich roszczeń z roszczeniami banku.

Jeśli nie złożysz oświadczenia o potrąceniu, a przestaniesz spłacać kredyt, możesz zostać pozwany przez syndyka o zwrot kapitału kredytu. I to zarówno w sytuacji, w której spłaciłeś już kwotę ponad otrzymany kapitał, jak i wówczas, gdy suma spłat nie przekroczyła kapitału.

Dla przykładu: jeśli bank wypłacił Ci 100.000 zł z tytułu wypłaconego kapitału, a spłaciłeś już 80.000 zł to złożenie potrącenia obniży roszczenie banku do 20.000 zł.

Tym samym, w sytuacji, w której:

  1. złożysz oświadczenie o potrąceniu i przestaniesz spłacać raty, syndyk będzie mógł pozwać Cię o 20.000 zł;
  2. nie złożysz ww. oświadczenia, syndyk będzie mógł wystąpić przeciwko Tobie z roszczeniem o o 100.000 zł.

Ale…

Aby oświadczenie o potrąceniu było skuteczne, najpierw należy postawić wierzytelność w stan wymagalności. W tym celu powinieneś sporządzić wezwanie banku do zapłaty i zakreślić mu termin, na przykład 7 dni. Potrącenie będzie skuteczne dopiero po upływie tego terminu.

Co istotne, musisz wykazać wysokość swojego roszczenia, na przykład za pomocą zaświadczenia wystawionego przez bank bądź też zestawienia potwierdzeń przelewów.

A zatem pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć jest wystąpienie do banku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia bądź też przygotowanie zestawienia potwierdzeń przelewów.

Czasu jest stosunkowo niewiele, a więc… pełna mobilizacja!